اولین جلسه کمیته های علمی و اجرایی کنگره در روز چهارشنبه 22 خرداد ماه 1398 در محل سالن همایش های بین المللی رازی برگزار گردید .

در این جلسه به بررسی مباحث اولیه و چگونگی برگزاری همایش بحث و تبادل نظر گردید

حاضرین جلسه ( کمیته علمی )

دکتر محمدرضا قوام نصیری، دکتر حسین فودازی، دکتر منصور انصاری، دکتر فودازی،دکتر مسلمی،دکتر طاهری،دکتر نصرالهی،دکتر ساره حسینی،

دکتر سیدمحمدحسینی،دکتر میرزایی ،دکتر مخدومی،دکتر مهدوی، دکتر همتی،دکتر ایلخانی

حاضرین جلسه ( کمیته اجرایی)

دکتر خوشبخت احمدی، دکتر مداح، دکتر لشگری،دکتر نوروزی،دکتر شاهین،خانم زائری، دکتر نوین ، دکتر بابایی، دکتر سعدی پور،دکتر اربابی،دکتر ترجمان،دکتر هاشمی فرد ،دکتر اسدالهی