جلسه کمیته اجرایی چهارمین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی با حضور اعضای کمیته در روز پنجشنبه 27 تیر ماه 1398 در محل دفتر انجمن برگزار گردید .