زمان بندی کارگاه های آموزشی ( مختص متخصصین رادیوتراپی انکولوژی و دستیاران)

خواهشمند است تنها دو گروه فوق الذکر در کارگاه ثبت نام نمایند. لطفا با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه ها و هم زمانی آنها تنها در یک کارگاه ثبت نام نمائید .در صورت تکمیل ظرفیت کارگاه ها نتیجه نهایی ثبت شدگان در کارگاه بوسیله قرعه کشی توسط کمیته اجرایی کنگره مشخص خواهد شد .